Lov om psykisk vold indfører en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Loven har til formål at kriminalisere psykisk vold.
For personer der er udsat for psykisk vold opnås nu den tilsvarende retsstilling, som for fysisk vold.

Loven har stor betydning for offeret. Vedkommende vil forhåbentlig nu opleve større forståelse og anerkendelse af denne slags overgreb i samfundet.
Med lovforslaget slås det fast, at det ved straffens fastsættelse og ved valget mellem sanktionsformer ikke kan indgå som formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i tro, kulturelle forhold eller lignende. Samtidig sikres det, at Danmark fuldt ud efterlever artikel 42 i Europarådets konvention til forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Psykisk vold giver ikke blå mærker, men ar på sjælen. Volden sætter dybe traumatiske spor og give langvarige psykiske skader.
Psykisk vold er skyld i mistrivsel, stress, angst, depression og PTSD, jævnfør den nyeste internationale forskning om konsekvenser af psykisk vold.

Med den nye lov tages psykiske vold mere alvorligt.

Længe har psykisk vold stået på den politiske dagsorden, men det er ikke længere nok bare at tale om det. Regeringen har pr. 1. april 2019 godkendt, at det skal have sin egen paragraf i straffeloven. Med den ny lov fremhæves denne form for vold. VI har fået en klarere definition på, hvornår der er tale om psykisk vold.

Helt konkret drejer den nye lov sig om, at det nu er muligt at straffe udøvere af psykisk vold med bøder og fængselsstraf i op til tre år

Læs mere om den nye lov her.
Loven i sin helhed
Psykisk vold som særskilt strafbestemmelse i lovgivningen

Lyngby Samtaleterapi tilbyder hjælp til både offer og udøver med sigte på de bedste muligheder for, at hjælpe den voldsramte og den der begår psykisk vold.

Læs mere under behandlingstilbud her.

Lyngby Samtalterapi, Lyngby Rosenvænge 31, 1. th., 2800 Kongens Lyngby, Telefon +45 91 92 29 83